Doradztwo zawodowe

Od roku szkolnego 2019/ 2020 doradztwo zawodowe będzie realizowane w stosunku do wszystkim uczniów w szkole:

  • wychowanków oddziałów przedszkolnych – jako preorientacja zawodowa, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień,
  • uczniów klas 1 – 6 – jako orientacja zawodowa, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień,
  • uczniów klas 7 i 8 – jako konkretne zajęcia i działania, ujęte w szkolnym planie nauczania, a tym samym – w planie zajęć edukacyjnych, które mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

Od 1 września br. doradztwo zawodowe realizowane będzie w oparciu o program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, pisany na dany rok szkolny i zawierający takie elementy jak m.in.:

  • tematykę działań, w ramach których zostaną zrealizowane poszczególne treści
  • metody, formy i terminy realizacji poszczególnych działań
  • wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację działań.

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego prowadzą: doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy klas. Informacja o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego nie jest umieszczana na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły.

Zasady orgazniowania doradztwa zawodowego w sposób szczegółowy opisuje Statut szkoły oraz Program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2019/ 2020.

Schemat edukacji

Progi punktowe i lista preferencji – co to takiego?

Punktowane konkursy MKO

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/konkursy/konkursy-tematyczne-i


Na stronach szkół ponadpodstawowych można znaleźć informację o progach punktowych, które będą gwarantować dostanie się do szkoły. To, jakie progi punktowe zostały wyznaczone w danym roku, będzie podane do publicznej wiadomości dopiero po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych kandydatów. Dlatego wykonując symulację liczby punktów, odwołujemy się tylko i wyłącznie do tego, co było rok czy dwa lata temu.

Lista preferencji to liczba klas/oddziałów, które może wybrać uczeń do szkoły ponadpodstawowej. Warto pytać o te informacje w komisjach rekrutacyjnych, w szkołach podstawowych, ponieważ różnie może to wyglądać w poszczególnych województwach.

Przy układaniu listy preferencji ważna jest kolejność wybranych klas. Klasa, która została wybrana jako pierwsza to ta, do której uczeń chce się najbardziej dostać, tzw. „klasa/szkoła marzeń”. Ostatnia na liście to natomiast ta, na której uczniowi najmniej zależy. W elektronicznym modelu rekrutacji system po kolei sprawdza klasy (z ułożonej listy preferencji) i kwalifikuje ucznia do tej, w której – jako pierwszej na liście – wystarczy mu punktów. Oznacza to, że jeśli będzie to akurat pierwsza klasa na liście, to już nie weźmie pod uwagę wpisanych poniżej. Może to też być piąta pozycja z kolei, co oznacza, że do czterech wcześniejszych klas uczniowi nie wystarczyło punktów. W tym przypadku system również nie weźmie pod uwagę klas, które miały dalsze pozycje na liście preferencyjnej.
W przypadku oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego, sportowego czy artystycznego obowiązuje dodatkowy sprawdzian uzdolnień kierunkowych. Zakwalifikowanie się do tych szkół jest uzależnione od:
   • pomyślnie zdanego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,
   • standardowego postępowania rekrutacyjnego opisanego powyżej.
Zdarza się, że uczeń pomyślnie przeszedł podstawowe postępowanie rekrutacyjne, ale nie zaliczył sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i nie zostaje zakwalifikowany do szkoły.

Podobnie do szkół zawodowych (technikum i szkoła branżowa I stopnia) warunkiem w rekrutacji jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania określonego zawodu.
Warto pamiętać, że w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych działają komisje ds. rekrutacji i w razie jakichkolwiek pytań można zgłosić się do ich przedstawicieli, aby wyjaśnić wszystkie wątpliwości.

Dokumenty do pobrania: